back

Доцент инж. Огнян Тишинов - доктор

Изследване на реакцията на опората на спортиста чрез автоматизирани технически средства”- Дисертация, София,  2002 г.

ИЗДАДЕНИ КНИГИ

1. „Технически средства за онагледяване на спортно-педагогическата дейност” – О. Тишинов, Т. Миндов, изд. Тип Топ Прес, София, 2006.

2. „Приложение на мултимедийни и DVD технологии в спортно-педагогическата дейност” - О. Тишинов, НСА ПРЕС, София, 2006.

3. „Техника на мятане на чук”- Т. Миндов, Д. Миндов, О. Тишинов,  НСА ПРЕС, София, 2006.

ПУБЛИКАЦИИ

1. Милев Н., Н. Йорданов, О. Тишинов, А. Цветков – “Тензометрична смесена успоредка за изследване на динамичните усилия при изпълнение на гимнастическите упражнения”, ВФК, С., 1982 г., бр.3.

2. Йорданов Н., О. Тишинов, М. Маринов – “Апарат за изследване на тактическата подготовка на баскетболистите”, ВФК, С., 1982 г., бр. 4.

3. Миков, Ц., О. Тишинов, Н. Йорданов, Н. Христов – “Тензометрична платформа стабилограф за регистрация на равновесната устойчивост при изпълнение на упражнения от груповата акробатика”, ВФК, С., 1984 г., бр. 3.

4. Димова Ц., Н. Йорданов, О. Тишинов, Д. Пиперов – “Компютърна система за кинематичен анализ на гимнастически упражнения”, ВФК, С., 1985 г., бр. 5.

5. Димова Ц., К. Андонов, А. Цветков, О. Тишинов – “Методика за биомеханичен анализ на спортната техника на упражнението Ткачов – Гингер”, ВФК, С., 1985 г., бр. 7.

6. Димова Ц., Б. Димитрова, О. Тишинов – “Изследване на равновесната устойчивост във връзка с техниката на изпълнение на греда”, ВФК, С., 1985 г., бр. 10.

7. Димова Ц., Н. Йорданов, О. Тишинов, К. Андонов – “Видеокомпютърна система за регистрация и анализ на гимнастически упражнения на висилка”, ВФК,С., 1985 г., бр. 12.

8. Йорданов Н., Ц. Миков, О. Тишинов, Н. Петков – “Комплексна електронно-компютърна система за експресно измерване и изследване на равновесната устойчивост”, ВФК, С.,1986г.,  бр.1.

9. Димова Ц., Н. Йорданов, О. Тишинов – “Методика за биомеханичен анализ на гимнастическите упражнения с помощта на компютърна техника”, ЦНПДС, С., 1986 г..

10. Boichev K., O. Tishinov, V. Bachev, A. Tsvetkov, M. Galov, R. Damianova – “Structural and methodological aspects of compu terization of biomechanical research in sport” – V international symposium of biomechanical research in sports, Athens, 1987, p. 49.

11. Yordanov N., N. Khadziev, S. Ivanov, O. Tishinov – “Videocomputer methods in biomechanical analysis of sports actitities” - V international symposium of biomechanical research in sports, Athens, 1987, p.82.

12. Tishinov O., N. Khadziev, S. Ivanov, N. Yordanov – “Methods for registration and analysis of balance stability” - V international symposium of biomechanical research in sports, Athens, 1987, p.110.

13. Tishinov O., K. Boichev, A. Tsvetkov, V. Bachev – “Biomechanical system for study and training of balance stability of athletes” - V international symposium of biomechanical research in sports, Athens, 1987, p.131.

14. Каменов Л., О. Тишинов – “Сравнительний биомеханический анализ имитационних и реальних движений в плавании” – сб. “The motion analysis and evaluation of the condition of the motion system of the sportsmen”, Praha, 1989 г.

15. Тишинов О., К. Бойчев – “Методи за подобряване на метрологическите характеристики на автоматизирана компютърна система”, ВФК,С.,1989 г., бр. 1.

16. Каменов Л., О. Тишинов – “Моделиране на тренировката на плувци с изокинетично-компютърен тренажор”, ВФК, С., 1989 г., бр. 4.

17. Каменов Л., О. Тишинов – “Биокинетично – компютърен тренажор за плувци” – Н. тр. на ВИФ, т.29, 1989 г., кн.2, стр.318.

18. О. Тишинов, М. Минева – “Гониометър с автоматизирано отчитане на данни” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.4, стр.357.

19. Миков Ц., О. Тишинов, Н. Христов – “Електронно-компютърна система за усъвършенстване на техниката в груповата акробатика” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.5, стр.18.

20. Бойчев Кл., О. Тишинов, В. Бачев, А. Цветков, М. Галов – “Методика за автоматизирано компютърно измерване и анализ на сили с тримерна тензоплатформа” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.5, стр.147.

21. А. Цветков, К. Бойчев, В. Бачев, М. Галов, О. Тишинов – “Методика за топография на мускулната сила с компютърен анализ на нейните параметри” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.5, стр.151.

22. Тишинов О., В. Кондова  - “Програма за индивидуализиран контрол и оценка при усвояване на спортна терминология на чужд език” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.5, стр.139.

23. Б. Димитрова, О. Тишинов – “Сравнителен анализ на коефициентите свързани с техниката на изпълнение на греда в структурната група на превъртанията” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.5, стр.77.

24. Кл. Бойчев, В. Бачев, Р. Дамянова, Л. Петкова, А. Цветков, О. Тишинов, М. Галов – “Структура и методология на компютъризацията при изследванията в сферата на учебния процес във ВИФ” – н. тр. на ВИФ, 1989 г., т.29, кн.5, стр.121.

25. Станчев Н., О. Тишинов – “Измерване на статична сила при борцов мост” – год. н. конф. 23.05.1995, с.1, стр.42.

26. Сгуровски К., П. Янков, О. Тишинов – „Методика за изработване на илюстрации чрез трансформиране на видеоизображение” – год. н. конф. 23-25.05.1995 год., НСА ПРЕС.

27. Bachev V., S. Ivanov, K. Sgurovski, P. Iankov, O. Tishinov – “Comparative Biomechanical Analysis of Ski and Snowboard Turns”- First international congress on Skiing and Science, Januari 7-13; 1996, Austria , p.232.

28. Кисас В., О. Тишинов, А. Тодоринов, Н. Йорданов – “Методика за кинематичен анализ на гимнастически упражнения с приложение на видео и компютърна техника” – С. и Н., С., 1999 г., бр. 1.

29. Миладинов О., Й. Йонов, О. Тишинов – “Динамични особености на някои скокови упражнения при скачачи на дължина”, С. и Н., С., 1999 г., бр. 4, 5.

30. Гъдев М. О. Тишинов, И. Мардов – “Взаимовръзка на скоростта на топката с някои биомеханични параметри при изпълнение на прав удар от нискоквалифицирани футболисти” – С. и Н., 2001 г., бр. 3, стр.9.

31. И. Мардов, А. Гигов, О. Тишинов – “Възрастта като фактор във футболното майсторство” – сб. “Спорт, общество, образование”, 21 - 22.05.1999, 2002 г., т.5, стр.245.

32. Тишинов О., Л. Каменов – “Усъвършенстване на управлението на движенията на спортиста чрез анализ на динамиката на силите върху опората” – сб. год. н. конф. 21-22.05.2002 г., “Спорт, общество, образование”, т.5, стр.290.

33. Тишинов О. – “Усъвършенстване на учебния процес по лека атлетика с използване на компютърни интерактивни методи за онагледяване на преподаването” – С. и Н., извънреден, 2002 г., стр.121.

34. Тишинов О. М. Бъчваров – “Компютърна технология за разширяване на приложността на биомеханичните изследвания” – С. и Н., С., 2003 г., бр. 4, стр.23.

35.  Кутинчева П.,  О. Тишинов, О. Алхасаири – “Усъвършенстване методиката за оценяване на теоретическата подготовка на студентите по плуване”, С. и Н., 2005 г., бр.4.

36. Сгуровски Кр., П. Янков, О. Тишинов – “Анализ на ритмиката при завоите в паралелния гигантски слалом на български национален отбор по сноуборд-мъже”, С. и Н., 2005 г., бр.3, стр. 74 – извънреден.

37. Гъдев М., И. Ригас, О. Тишинов – “Изследване влиянието на дълбочината на скока при плиометрия върху параметрите на опорната реакция при 14 -15 годишни футболисти”, С. и Н., 2006 г., бр.2, стр.17.

38. Гъдев М, И. Ригас, О. Тишинов – “Изследване на промените на динамичните признаци на опорната реакция при изпълнение на различни варианти на скокови средства от 14-15 тодишни футболисти”- С. и Н., 2006 г., бр. 4.

39. Миндов Т., О. Тишинов, М. Гикова – “Времева структура на тежкоатлетическите упражнения изхвърляне и изтласкване”- С. и Н., 2006 г.,  бр. 3.

40. Tasheva R., O. Tishinov – “Research of he Neuromuscular Performance in Sports Physiotherapy”, Fifth international of the OPTL RESEARCH IN PHYSIOTHERAPY, 10-11 of September 2005, LEBANON .

41. Тишинов О., Е. Алберт – „Изследване на равновесната устойчивост при статично-силови упражнения в източните бойни изкуства”- V-ти международен научен конгрес „СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ”, С. и Н. изв. брой 2010 год., ч. I.

42. Тишинов О., Л. Митев, В. Демирев - "Ветроходство при зимни условия на Витоша" - С. и Н., 2008 г.,  бр. 4.

АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

43. О. Тишинов и кол. – “Стабилограф”, АС № 33600.

44. О. Тишинов и кол. – “Метод и устройство за моделиране на параметрите на движещи се обекти”, АС № 40799.

45. О. Тишинов и кол. – “Устройство за психологически изследвания”, АС № 35248.

46. О. Тишинов и кол. – “Устройство за психологически изследвания”, АС № 38951

47. О. Тишинов и кол. – “Система за анализ на биомеханични параметри”, АС № 47972.

back