КОНСПЕКТ ПО БИОМЕХАНИКА

За студентите от СУ"Климент Охридски", медицинска рехабилитация

 

 1.  

Произход и същност на биомеханиката. Предмет на биомеханиката. История на развитието на биомеханиката. Предметна връзка с други науки и дисциплини: Цел и задачи. Връзка с други дисциплини. Основни понятия. Видове биомеханика.Основни биомеханични величини.

 1.  

Отправни системи. Кинематични характеристики.Класификация на движенията.

 1.  

Силови характеристики. Принцип на Даламбер. Перпендикулярно действие на силите на човека спрямо опората при сгъване и разгъване на долните крайници.

 1.  

Сили на триене и сили на съпротивление на средата. Косо действие на силите на човека спрямо опората при ходене и бягане.

 1.  

Сили на еластичност. Механични свойства на човешките тъкани. Видове механични деформации на човешкото тяло при удар между него и външни обекти.

 1.  

Биомеханика на опорно двигателния апарат. Биомеханични свойства на костите, ставите и лостовете в ОДА.

 1.  

Биомеханични свойства на мускулите. Механично действие, функционална класификация и механизъм на управление на движенията на човека.

 1.  

 Медицинска биомеханика. Сърдечно съдова система. Инервация.  Биомеханика на сърцето и на кръвоносните съдове.

 1.  

Медицинска биомеханика. Дихателна система. Инервация.  Биомеханика на дишането.

 1.  

Медицинска биомеханика. Храносмилателна система. Инервация.  Биомеханика на храносмилателната система.

 1.  

Медицинска биомеханика. Равновесие и условия за устойчивост на човека. Биомеханика на слуха и органите за равновесие. Биомеханика на човешката походка. Постурологични показатели.

 1.  

Патологична биомеханика.  Биомеханика на травмите и заболяванията на ОДА.

 1.  

Патобиомеханика. Биомеханика на инвалиди –спортисти.

 1.  

Патобиомеханика на гръбначните деформации. Патологична биомеханика на деформирания гръден кош. Патобиомеханика на плоското ходило.

 1.  

Ролята на биомеханиката при съставянето на възстановителен здравен комплекс по рехабилитация (както при лечебната физкултура) за конкретен пациент с конкретен здравен проблем. Биомеханични принципи на съставяне на комплексната оздравителна програма за рехабилитация на пациент.

 1.  

 Методи за биомеханичен анализ. Критерии за биомеханична целесъобразност на движенията.

 1.  

 Биомеханика на двигателните качества. Биомеханика на физическите упражнения (спорт по избор).

 Библиография

  „Биомеханика“, Дубровский В. И., Федорова В.Н., М., Владос пресс, 2003.
  • „Спортна Биомеханика“, Хаджиев Н., Гешев П, С., 2011. WEB базиран вариант – адрес www.sport-multimedia-dvd.eu /МФ (специализиран раздел)
  •  „Курс Теоретической Механики“, Добронравов В. В., Никитин Н.Н., М., Высшая школа, 1983.
  • „Изправителна гимнастика“, Соколов, Б., Маркова – Старейшинска Г., С., Медицина и физкултура, 1991.
  • „Логика“, Стефанов В., С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1995.
  • „Йога”, Евтимов В., С., 1992.
  • „Наука за дишането”, Рама Св., д-р Балънтайн Р., д-р Хаймс А.
  • „Теория и методика на лечебната физкултура“, Каранешев Г. и кол., С., Медицина и физкултура, 1990.
  • „Ръководство по кинезитерапия“, Слънчев П. и кол., С., Медицина и физкултура, 1973.