1 ВЪВЕДЕНИЕ, СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА БИОМЕХАНИКАТА, ОСНОВНИ БИОМЕХАНИЧНИ ВЕЛИЧИНИ, ОТПРАВНИ СИСТЕМИ
2 КИНЕМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ, ПРОСТРАНСТВЕНИ, ВРЕМЕВИ, ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗАКОНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЛАТА, ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ
3 ДИНАМИКА, ЗАКОНИ НА НЮТОН, ПРИНЦИП НА ДАЛАМБЕР, СИЛОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИНЕРЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СИЛИ НА ПРИВЛИЧАНЕ, СИЛА НА ТЕЖЕСТТА, ОПОРНА РЕАКЦИЯ, ВИДОВЕ СИЛИ
4 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ДЕЙСТВИЕ НА СИЛИТЕ СПРЯМО ОПОРАТА, ДЕЙСТВИЕ НА СИЛИ ПОД ЪГЪЛ СПРЯМО ОПОРАТА, СИЛА НА ТРИЕНЕ, СЪПРОТИВИТЕЛНИ СИЛИ НА СРЕДАТА, СЪБИРАНЕ НА СИЛИ
5 СТАТИКА, НАМИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА НА ТЯЛОТО, СИЛИ НА ЕЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ, МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ЧОВЕШКИТЕ ТЪКАНИ, ВИДОВЕ МЕХАНИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ УДАР МЕЖДУ ЧОВЕКА И ВЪНШНИ ОБЕКТИ
6 БИОМЕХАНИКА НА ОДА, БИОМЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА КОСТИТЕ, СТАВИТЕ, КИНЕМАТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, КОСТНО-СТАВНИТЕ СЕГМЕНТИ КАТО ЛОСТОВЕ
7 БИОМЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА МУСКУЛИТЕ, МЕХАНИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА МУСКУЛИТЕ, ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ, ЕДНОСТАВНИ И МНОГОСТАВНИ МУСКУЛИ, МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА
8 АНТРОПОМЕТРИЧНИ И МОРФОФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ, СОМАТОМЕТРИЧНИ (РЪСТ, ТЕГЛО, ДЪЛЖИНИ НА КРАЙНИЦИ, ГРЪДЕН КОШ) И ФИЗИОМЕТРИЧНИ (КОЖНИ ГЪНКИ, ИЗМЕРВАНЕ НА МУСКУЛНА СИЛА СЪС СТАНОВИ ДИНАМОМЕТЪР, РЪЧЕН СИЛОМЕР, СТАТИЧНА СИЛА)
9 БИОМЕХАНИКА НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА И КРЪВОНОСНИТЕ ОРГАНИ
10 БИОМЕХАНИКА НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ПРОЦЕСЪТ НА ДИШАНЕ НА ЧОВЕКА
11 РАВНОВЕСИЕ И УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕЛАТА, БИОМЕХАНИКА НА СЛУХА И ОРГАНИТЕ ЗА РАВНОВЕСИЕ, БИОМЕХАНИКА НА ЧОВЕШКАТА ПОХОДКА, ПОСТУРОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
12 ПАТОБИОМЕХАНИКА НА ТРАВМИТЕ И ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОДА ПРИ ЧОВЕКА
13 БИОМЕХАНИКА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА НА ЧОВЕКА, БИОМЕХАНИКА ПРИ ИНВАЛИДИ - СПОРТИСТИ
14 БИОМЕХАНИЧНА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ДВИЖЕНИЯТА, СЪСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСИ ЗА ОЗДРАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧОВЕКА, ПРИНЦИПИ НА БИОМЕХАНИЧНИЯ АНАЛИЗ
   

КЪМ ПРЕДИШНАТА СТРАНИЦА >>>>>>

конспект по биомеханика>>>>>

ТЕСТОВЕ ЗА САМООБУЧЕНИЕ>>>>>>