Антропометрията е метод за изследване на физическото развитие посредством измерване на човешкото тяло. Провежда се в подходящо помещение при добро осветление и температура между 18 и 22 градуса С. Използват се различни измервателни уреди, които трябва да бъдат изправни и да имат необходимия клас на точност. Важно условие за правилното провеждане на изследването е да се спазва правилната методика при измерване на различните антропометрични показатели. Антропометрията включва:

I. Измерване на кожните гънки (калиперметрия).

Измерването се извършва с калипер (гънкомер) с точност до 0.5 мм. Всички кожни гънки се измерват стандартно от дясната страна на тялото.

II. Измерване на дължините на човешкото тяло.

Измерването се извършва с антропометър, с точност до 0.5 см.

III. Измерване на обиколките на човешкото тяло.

Измерването се извършва със сантиметрова лента, с точност до 0.5 см. При измерването лентата трябва да приляга плътно към повърхността на тялото, но без да се стяга.

IV. Измерване на диаметрите на човешкото тяло.

Измерването става с тазомер и специален шублер. Точността на измерване е до 0.5 см, а за биепикондиларните диаметри до 0.1 см.

V. Функционални антропометрични показатели.

За тяхното измерване са необходими теглилка, спирометър, ръчен и станови динамометър, гъвкавомер. При възможност, теглото се измерва с точност до 50 гр, белодробната жизнена вместимост с точност до 50 мл, силата на ръцете и становата сила с точност до 1 кг, гъвкавостта с точност до 0.5 см.

Определяне състава на телесната маса. За целта се използват данни от измерванията на обиколките на тялото, дебелината на кожните гънки, ръста и теглото. Получените данни се прилагат във формули. Измерването, както и изчисленията трябва да бъдат направени от специалист. От направените изчисления получаваме данни за:

- Относително количество телесни мазнини (ТМ в %);

- Абсолютно количество телесни мазнини (АКТМ в кг);

-Активна телесна маса (АКТ в кг), включва теглото на органите, костите и мускулите (без това на мазнините);

- Абсолютно количество мускулна маса (АКММ в кг), показва теглото на мускулите;

- Мускулна обиколка на мишницата (МОМ в см), показва обиколката на мишницата без подкожните мазнини);

- Мускулна обиколка на бедрото (МОБ в см), показва обиколката на бедрото без подкожните мазнини);

- BMI (индекс на телесните мазнини), индекс на Кетле, индекс на Бругш;

- определяне на соматотипа и обективна оценка на физическото структурно състояние на тялото.

Дебелината на подкожната мастна тъкан се измерва с калипер тип ХАРПЕНДЕН с площ на контактните повърхности 10 мм2 и стандартен натиск 10 гр. мм2. Измерването на дебелината на подкожната мастна тъкан се извършва само върху дясната телесна половина при вертикален захват на кожната гънка.

Телесното тегло се измерва с прецизна теглилка (децималова или торзионна) с точност до 50 гр. Изследваното лице е облечено в лек спортен екип. Предпочита се изследванията да се провеждат само сутрин, преди закуска.

Измервани показатели:

Телесно тегло в килограм с точност до 50 гр.

Кожни гънки се използват за индиректно определяне на относителния дял на телесните мазнини по метода на Паржискова (само като подкожна мастна тъкан).

Производни показатели

Относително количество на телесните мазнини (%ТМ)- представя относителния дял (%) на телесните мазнини в телесното тегло. Определя се индиректно по метода на Паржискова, чрез данни за дебелината на 10 кожни гънки.

Абсолютно количество на телесните мазнини (АКМ)- представя телесните мазнини в абсолюютна стойност.

Активна телесна маса (АТМ) - представя немастната съставна част на теглото в кг.

Абсолютно количество на мускулната маса (АКММ)- представлява абсолютното тегло на мускулната маса в кг. Определя се индиректно. В изчислението участват показатели от антропометричните и морфологичните измервания.

Мускулна обиколка на мишниците (МОМ) - информира за обиколката на мускулно-костната структура на мишниците, осовободена от дебелината на надлежащата подкожна мазнина и кожа. Дава косвени сведения за развитието и разпределeнието на мускулната маса.

Измервани показатели

1.Телесно тегло в килограм с точност до 50 гр.

2.Ръст прав (стоеж мирно). Измерва се разстоянието от пода до най-високата точка на главата (вертекс) в см с точност до 1 мм.

3.Дължина на долен крайник (стоеж мирно). Измерва се разстоянието от спина илиака антериор супериор до пода в см с точност 1 мм.

4.Разтег стоеж. Ръцете са повдигнати встрани хоризонтално но височина на раменете. Измерва се разстоянието от върха на 3-ти пръст на лява ръка до върха на 3-ти пръст на дясна ръка в см с точност до 1 мм.

5.Обиколка на мишницата в отпуснато състояние стоеж (мястото на сантиметровата лента върху ръката се запазва, а горният крайник е отпуснат покрай тялото в см с точност до 0,5 см).

6.Обиколка на предмишница стоеж (горният крайник е отпуснат свободно покрай тялото, а сантиметровата лента обикаля най-широката част на предмишницата). Измерването е в см с точност до 0,5 см.

7.Обиколка на бедро разкрачен стоеж (сантиметровата лента обикаля хоризонтално на височината на глутеалната гънка). Измерването е в см с точност до 0,5 см.

8.Обиколка на подбедрица разкрачен стоеж (сантиметровата лента обикаля хоризонтално най-широката част на подбедрицата). Измерването е в см с точност до 0,5 см.

Кожни гънки

1.На бузата на височината на долния ръб на ушния отвор.

2.По брадичката върху подезичната кост.

3.На гърдите, върху големия гръден мускул по проекцията на предната аксиларна линия.

4.На задната повърхност на мишницата, в горната трета на триглавия мускул.

5.На гърба, под долния ъгъл на скапулата.

6.На гърдите, на височината на мамилите, при пресичането му с предната аксиларна линия.

7.На корема, на първата трета на мислената линия между пъпа и спина илиака антериор супериор.

8.На корема, над хълбочния гребен при пресичане със средната аксиларна линия.

9.На бедрото, над пателата.

10.На подбедрицата, под задколянната ямка.

11На мишницата, над двуглавия мишничен мускул.

12.На бедрото, по предната страна.

Кожните гънки 1 до 10 се използват за индиректно определяне на относителния дял на телесните мазнини по метода на Паржискова (само като подкожна мастна тъкан). Кожни гънки 4, 10, 11, 12 се използват за индиректно определяне на относителния дял на мускулната маса по метода на Матейка, кожни гънки 1, 11, 12 се използват при определяне на МОМ и МОБ по метода на Томов.

Производни показатели

Относително количество на телесните мазнини (%тм) представя относителния дял (%) на телесните мазнини в телесното тегло.

Определя се индиректно по метода на Паржискова, чрез данни за дебелината на 10 кожни гънки. Сумата от стойностите на гънките се логаритмува с десетичен логаритъм.

% ТМ = 22.32 Log Σ К.Г. (мм) 29,30 (за мъже)

% ТМ = 39.57 Log Σ К.Г. (мм) 61,25 (за жени)

Абсолютно количество на телесните мазнини (АКМ) представя телесните мазнини в абсолютна стойност.

АКМ (кг) = % ТМ . тегло / 100

Активна телесна маса (АТМ) представя немастната съставна част на теглото в кг. АТМ (кг) = тегло АКМ

Абсолютно количество на мускулната маса (АКММ) представлява абсолютното тегло на мускулната маса в кг. Определя се индиректно. В изчислението участват показателите (посочени са поредните им номера).

2 ръст прав в см

5 обиколка на дясна мишница в отпуснато състояние

7 обиколка на дясно бедро в см.

6 обиколка на дясна предмишница в см.

8 обиколка на дясна подбедрица в см

(кожни гънки 4, 10, 11, 12, в см)

АКММ = (6*5*2 (5+7+6+8)/25,12 (4 + 10 + 12)^2/8) / 1000

Мускулна обиколка на мишниците (МОМ) информира за обиколката на мускулно-костната структура на мишниците, осовободена от дебелината на надлежащата подкожна мазнина и кожа. Дава косвени сведения за развитието и разпределението на мускулната маса.

МОМ = 5 / 3.14 4 + 11 (sm) / 2 * 3,14

Във формулата (МОМ) 2 и 3,14 са коефициенти, останалите са номерата на показателите.

Мускулна обиколка на бедро (МОБ) информира за мускулно-костната структура на бедрото, освободена от надлежащата подкожна мазнина и кожата. Дава косвени сведения за развитието и разпределението на мускулната маса.

МОБ = 7 / 3,14 12 (sm) / 2 *3,14

Цифровите означения са както при формулата за МОМ.

В тази част от методиката е описана теоретичната основа за оценка на теоретично индивидуално тегло (ТИТ), антропометричен профил, ергономична антропометрия икомплексно- функционално изследване (КФИ). Това изследване се практикува и в програмата за междинна оценка на функционалното състояние (МОФС). Обект на внимание са спортна и художествена гимнастика, а също борба, бокс, джудо, вдигане на тежести и др.

Теоретично индивидуално тегло (ТИТ) представлява регресионно определена индивидуална стойност на теглото. За спортовете с теглови категории са взети предвид зависимостите ръст, кат. тегло. За спортовете с ниска възраст на състезателите (спортна и художествена гимнастика) е взета предвид зависимостта възраст, ръст тегло. ТИТ ориентира за ергономичната телесна структура специфична за отделните видове спорт, дисциплини, категории.

Методът, чрез който може да се измери състава на тялото е биоимпеданса. В последните години анализаторите на "Tanita" изчисляват телесния състав, използвайки уникална двойно честотна технология.

https://cdn2.amcn.in/6aeb78648durn-jpg-297-166-cc-dri-q3e827eplk.jpghttps://cdn2.amcn.in/6e41fa3769urn-jpg-250-282-cc-dri-1v5o0cntan.jpg

 


 


Графика на соматотипа

Хийт, Картър и Парнел систематизират данните от измерванията на бодибилдери и достигат до таблица от 13 основни соматотипа, използвайки трите телесни типа на д-р Шелдън и седемстепенната му скала за оценка на всеки от тях.

Техният метод на комплексна оценка на телесния тип използваме и до днес, като за целта въвеждаме 10 антропометрични данни и чрез сложни формули достигаме до трите компоненти за ендоморфия, мезоморфия и ектоморфия (X, Y и Z). Сред десетте неща, които измерваме, са биепикондиларните диаметри на раменната и бедрената кост, дебелината на няколко кожни гънки, обиколката на мускулите на мишницата и подбедрицата, както и, разбира се, ръста и теглото.

Повечето хора са микс о т цифрите между 2 и 6, като под 1 и над 7 се срещат доста рядко, а и самите 1 и 7 също не срещат под път и над път. Нека видим някои звездите:

Анджелина Джоли е 3-2-6 (има 3 за ендоморфия, 2 за мезоморфия и 6 за ектоморфия). Брад Пит е 2-5-4 (т.е. при него имаме по-ниска ендоморфия, по-висока мезоморфия и по-ниска ектоморфия). Бийонсе е 4-5-2 (логично при нея е да има по-висока компонента от тази на Анджелина за ендоморфия и за мезоморфия, тъй като е по-пълна и по-мускулеста, и да е с по-ниска оценка на ектоморфията Анджелина е далеч по-слаба).

Дженифър Анистън е 5-2-4 (по-пухкава от Анджелина, същото количество мускули и не толкова ектоморфна). Покойният Стийв Джобс е с 3-3-5.