8.3.4.Монокинетичност и поликинетичност на мускула

            Многообразието на човешките движения се определя, както от големия брой на мускулите в човешкото тяло, така и от възможностите на някои от тях да извършват повече от едно движени в ставите. Когато един мускул извършва само едно движение, той се нарича монокинетичен.   Когато един мускул може да извършва повече от едно от основните движение в една става, той се нарича поликинетичен.