1. Въведение (важни обозначения на биомеханичните величини)

Хераклит е първият философ в историята на човечеството осъзнал всеобхватността на движението. Неговата сентенция  “panta rhei” – всичко тече, всичко се променя - олицетворява философията му. Ако го перифразираме,  можем да кажем - животът е движение. Ние различаваме няколко форми на движение, които са обект на различни науки. Механиката е раздел от физиката, който изучава механичното  движение на телата.

 Биомеханиката се обособява като интердисциплинарна наука между биологията и механиката през 30-те години на ХХ век. Основен предмет на изследване на биомеханиката са активните движения на живите организми (полета на птици и насекоми, плуване на делфини), като от особен интерес са движенията на човека. 

Поради голямата сложност на живите организми, анализа на движенията им е възможен, само ако се приложи интердисциплинарен подход. Тя изучава движенията на живите организми, както и  промените в тях, причинени от различни сили.

 Многообразните действия в живота на човека (трудови, битови, спортни и т.н.) създават различни направления в биомеханиката: биомеханика на труда, биомеханика на театъра, космическа биомеханика и др. За нас интерес представлява общата биомеханика,  доколкото ни дава основните закономерности, характерни за  всички движения на човека и разбира се - спортната биомеханика.  

Чрез спортната биомеханика могат да бъдат решени  основни задачи, пред които е изправен спортният специалист:

Да повиши знанията си за строежа, свойствата и функциите на човешкото тяло.

Да избере най-целесъобразната спортна техника за даден състезател съобразно биомеханичните особености на двигателния му апарат.

Да се създават оздравителни комплекси за възстановяване от травми. Да се оцени оздравителното им действие с течение на времето.

Да  изгради  най-целесъобразна техника на отделния вид спорт.

Да оцени и контролира степента на риска, за да  намали спортния травматизъм и да се намерят възможности за медицинска рехабилитация със средствата на ерготерапията.

Биомеханиката решава и още няколко основни задачи: да се създадат и усъвършенстват биомеханичните основи на специалните упражнения, чрез които се повишават индивидуалните физически и двигателни качества на спортиста; да се подобряват съществуващите и да се създават нови биомеханични методи за текущ контрол на спортната тренировка;  да се усъвършенстват съществуващите и  да се създават  нови методики за изследване,  анализ и управление на движенията.

Електронният учебник представлява обобщение на съществуващите учебници и учебни пособия в областта на биомеханиката от местни източници и такива с чуждестранен характер. Интерактивният учебник обхваща общата част от биомеханиката отнасяща се за теоретичните й основи. Съдържанието на учебното пособие може да бъде коригирано и актуализирано във връзка с подобряването му.В усъвършенстването му са взети предвид и предложенията на студентската аудитория. WEB базираното приложение е предназначено за свободен достъп от студенти и специалисти и е интегрирано към софтуера за провеждане на упражненията. Програмното приложение обхваща решаване на парциални задачи от лекционната тематика ориентирани към практиката в учебно-тренировъчната дейност. Компютърно въведените формули в отделните упражнения дава възможност на студентите да задават различни входни данни и начални условия и чрез промяната на изходните резултати от решаваните задачи да анализират промените в движението на спортиста или спортния уред. Виртуалното многократно моделиране на естествените процеси при биомеханичните взаимодействия разширява възможностите за обучение и моделиране на учебно-тренировъчния процес. Електронното издание е публикувано за първи път на 15.09.2010 год. и регистрирано според авторските изисквания.

******************************************************************************************

Съставни части на биомеханиката

 

Описание на названията и символите за биомеханични величини в учебника