Проверете Вашите познания по биомеханика в тест VARIANT I ??

Представените тестове съдържат набор от въпроси, за самообучение, самооценка и контрол на студентите. Въпросите подлежат на по - нататъшно редактиране, увеличаване и разнообразяване на общия брой. В следващите версии на тестовете ще бъдат добавени възможности за насочване на студентите към неусвоени раздели от биомеханиката на спорта, които да разширят придобитите знания и обща култура. VARIANT I е предназначен за самооценка и контрол на % и броя правилни отговори, VARIANT II е предназначен за избор на отговор без ограничение на грешните опити, VARIANT III е за самообучение, а VARIANT IV е WEB кръстословица с интерактивен достъп.

 

Кръстословица - страницата се маркира, копира се, отпечатва се на хартия и се попълва с молив.

ТЕРМИНИ ОТ КРЪСТОСЛОВИЦАТА: КРАЙНОПРЕМЕСТВАНЕ, ТРАНСВЕРЗАЛНА, МУСКУЛ, ФЛЕКСИЯ,   СТАТИКА, ПЛЪТНОСТ, АНТАГОНИСТИ, ПОСТЪПАТЕЛНИ, ИНЕРЧЕНМОМЕНТ, ИМПУЛСНАСИЛАТА, САГИТАЛНА, РАВНОВЕСИЕ, АГОНИСТИ, НОРМАЛЕННАТИСК, ПРЕМЕСТВАНЕ, ТЕМП, ОПОРНАРЕАКЦИЯ, НЕЦЕНТРАЛЕН, ЕКСЦЕНТРИЧНО, ЕКСТЕНЗИЯ, УСКОРИТЕЛНИ, ВИСКОЗИТЕТ, ЕФЕКТНАМАГНУС, ФРОНТАЛНА, СИЛАНАДАЛАМБЕР, ПОТЕНЦИАЛНА, КИНЕТИЧНА, ВИСОЧИНА, ПЛАВАЕМОСТ, ЦЕНТРОБЕЖНА, МОМЕНТ, ФИЗИОЛОГИЧЕННАПРЕЧНИК, ИНЕРТНОСТ, ИЗОМЕТРИЧНО, ПОЛИКИНЕТИЧЕН, СКОРОСТ, УСКОРЕНИЕ, ТРАЕКТОРИЯ, МОМЕНТНАИМПУЛСА, КОНЦЕНТРИЧНО, РАВНОМЕРНИ, ФАЗА, ПЪТ, ЦЕНТРАЛЕН, ПОЗА

Вертикално

1.     Енергия зависеща от скоростта на движение
2.     Параметър на параболичната траектория
4.     Способността на тялото да се задържи на повърхността на флуида
6.     Инерчна сила на тялото възникваща при движението му по криволинейна траектория
7.     Времева характеристика определяща интервала
9.     Сбор от напречните сечения на всички влакна в мускула
13.   Съпротивление на тялото при опит да се измени състоянието му
16.   Статично (задържащо) действие на мускула
17.   Мускул участващ в повече от едно движения в ставата
19.   Бързината на промяна на положението на тялото в пространството за единица време
25.   Бързината на промяната на скоростта
26.   Линия съединяваща местоположението на характерни точки от тялото при преместването им
27.   Произведението на момента на силата по продължителността на дейстието му
28.   Скъсяващо действие на мускула
29.   Антипод на неравномерни движения
30.   Времеви интервал със стабилна динамична (кинематична) структура
32.   Дължината на траекторията
34.   Удар между две тела с противоположни скорости лежащи в едно направление
38.   Взаимното разположение на отделните звена на тялото

 

Хоризонтално

1.     Дължината на спортното постижение в хвърлянията в атлетиката
3.     Равнина разделяща спортиста на долни и горна части
5.     Активната част на опорно-двигателния апарат на спортиста
8.     Движение на костите в ставната връзка, при което ъгълът между тях намалява
10.   Раздел от биомеханиката, при който резултантната на външните сили действащи върху тялото е равна на нула
11.   Маса за единица обем
12.   Мускули контролиращи (дозиращи) движението
14.   Вид движения отличаващи се от въртеливите по вида на траекторията си
15.   Мярка за инертност при ротационни (въртеливи) движения
18.   Произведението от големината на силата и продължителността на действието й
20.   Равнина разделяща спортиста на лява и дясна половини
21.   Положение на тялото, при което  вертикалната проекция на ОЦТ пресича опорната му площ
22.   Мускули-основни извършители на движението
23.   Силата, с която тялото притиска повърхността на триене
24.   Най-късото разстояние между две точки от траекторията
26.   Времева характеристика използвана при циклични движения

31.   Контактна сила възникваща при непосредственото взаимодействие между телата
33.   Удар между две тела движещи се в различни направления
35.   Удължаващо действие на мускула
36.   Движение на костите в ставната връзка, при което ъгълът между тях се увеличава
37.   Антипод на закъснителни движения
39.   Мярка за способността на флуида за протичане
40.   Отклоняване на топката при летежа й заради въртеливото й движение
41.   Равнина разделяща тялото на предна и задна части
42.   Инерчна сила възникваща в резултат на ускорението на масата на тялото.
43.   Енергия зависеща от височинното разположение на тялото