1 ВЪВЕДЕНИЕ И ВАЖНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА БИОМЕХАНИЧНИТЕ ВЕЛИЧИНИ
2 ОТПРАВНИ СИСТЕМИ
3 КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ
4 КИНЕМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ТЕСТОВЕ
4.1 ПРОСТРАНСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.2 ВРЕМЕВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.3 ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.4 ЗАКОНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЛАТА
5 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА-ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ
6 ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ТЕСТОВЕ
6.1 ЗАКОНИ НА НЮТОН
6.2 ИНЕРЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.3 СИЛОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.4 ВИДОВЕ СИЛИ
6.4.1 СИЛА НА ТЕЖЕСТТА & СТАТИКА
6.4.1.1 ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА НА ТЯЛОТО
6.4.2 ОПОРНА РЕАКЦИЯ
6.4.3 СИЛА НА ТРИЕНЕ
6.4.4 СЪПРОТИВИТЕЛНИ СИЛИ НА СРЕДАТА
6.4.5 СИЛА НА ЕЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
6.4.6 ИНЕРЧНИ СИЛИ, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СПОРТНИ УРЕДИ
6.4.7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ СИЛИ&ПРИНЦИП НА ДАЛАМБЕР
6.4.7.1 ДЕЙСТВИЕ НА СИЛИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СПРЯМО ОПОРАТА
6.4.7.2 ДЕЙСТВИЕ НА СИЛИ КОСО СПРЯМО ОПОРАТА МИНАВАЩИ ИЛИ НЕ - ПРЕЗ ОЦТ
6.4.7.3 РАВНОВЕСИЕ И УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕЛАТА 
6.5 СЪБИРАНЕ НА СИЛИ
7 ЕНЕРГЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ТЕСТОВЕ
7.1 РАБОТА, МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ ПРИ ПОСТЪПАТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
7.2 РАБОТА, МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ ПРИ РОТАЦ ИОННО ДВИЖЕНИЕ
8 БИОМЕХАНИКА НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - ТЕСТОВЕ
8.1 БИОМЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА КОСТИТЕ
8.2 БИОМЕХАНИКА НА СВЪРЗВАНЕТО МЕЖДУ КОСТИТЕ
8.2.1 ОСИ И РАВНИНИ НА ТЯЛОТО
8.2.2 КОСТНО-СТАВНИТЕ СЕГМЕНТИ КАТО ЛОСТОВЕ
8.3 БИОМЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА МУСКУЛИТЕ
8.3.1 СТРУКТУРА НА МУСКУЛА И ВЕКТОР НА СИЛАТА 
8.3.2 КОМПОНЕНТИ НА МУСКУЛНАТА СИЛА
8.3.3 ЕДНОСТАВНИ И МНОГОСТАВНИ МУСКУЛИ
8.3.4 МОНОКИНЕТИЧНОСТ И ПОЛИКИНЕТИЧНОСТ НА МУСКУЛА
8.3.5 МУСКУЛНА СИНЕРГИЯ
8.3.6 МУСКУЛЕН КОНТРОЛ&ДВИГАТ. ДЕЙСТВИЕ КАТО...&ФИЗ. УПРАЖНЕНИЕ КАТО...
9 КРИТЕРИИ ЗА БИОМЕХАНИЧНА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ДВИЖЕНИЯТА - ТЕСТОВЕ
9.1 КРИТЕРИЙ ЗА ИМПУЛСА НА СИЛАТА СПРЯМО ЕФЕКТ НА ДВИГ.  ДЕЙНОСТ
9.2 КРИТЕРИЙ ЗА ДЪЛГИЯ И ПРАВОЛИНЕЕН ПЪТ НА УСКОРЕНИЕТО
9.3 КРИТЕРИЙ ЗА КООРДИНАЦИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ИМПУЛСИ
9.4 КРИТЕРИЙ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО И УСЕТ ЗА ТОЧНОТО ДЕЙСТВИЕ (ТАЙМИНГ)
9.5 КРИТЕРИЙ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ИМПУЛСА
10 МЕТОДИ ЗА БИОМЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ
11 РЕЧНИК 
12 ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
13 ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ ЗА САМОКОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА ПО БИОМЕХАНИКА ??

Към предишната страница >>>>>>

Уважаеми колеги,

препоръчително е да проверите знанията си по биомеханика в раздела с тестовете (глава 13 от съдържанието на интерактивния учебник)

При ползването на интерактивния учебник означените с червен цвят текстове и формули в разделите са с приоритет при заучаването на тематиката.