9.3.Критерий за координацията на частните импулси

            По-високи резултати в някои спортни дисциплини се получават след подобряване на координацията по време на засилващото или маховото движение. В практически аспект сумата от импулсите на силата в звената от тялото определя общия импулс на тялото на спортиста. От формулата за равенството между импулса на силата F . Δ t  и придобитото количество на движението m . Δ V означава, че количестовото на движението в отделно звено от тялото е равносилно на импулса на вложената сила в него.

F . Δ t  =  m . Δ V

Спортни дисциплини свързани с необходимост о придобиване на скорост на засилване са скок дължина, хвърляния, удар в хандбална врата и др. Времевите характеристики при стрелба в хандбала включват интервалите

-         засилване

-         спиране (амортизация) и подготовка на двигателния апарат за извършване на оттласкване за отскока

-         отскок от опората и подготовка за стрелба с топката в края на отскока

-         стрелба във вратата

-         приземяване

След ускоряването и отскока, хандбалната топка получава скоростта придобита от спортиста. По време на замахването на ръката с топката, всички звена от тялото участващи в стрелбата трябва по едно и също време да получат максимални скорости за да се придаде необходимото ускорение на топката. На фиг.6 са показани скоростите на глезена, коляното, таза, рамото, лакътя и китката.

           

Фиг.79 Графики на скоростите на китката, лакътя, рамото, таза, коляното, глезена

Означените точки от графиките на фиг.79 са тези, които съответстват на стрелбата и достигат едновременно максимални стойности по време на удара. Тъй като разликата между двете стойности на скоростта (нарастването на скоростта) Δ V е с положителна стойност, m . Δ V също е положително. От равенството между вложения силов импулс F . Δ t  и придобитото количество на движението  m . ΔV се установява, че за успешен удар с топката е показателно, че отговарящите на парциалните количества на движение, локални силови импулси се изпълняват едновременно и в необходимата координация по време. Физическият смисъл на това обстоятелство е, че звената в кинематичната верига на спортиста трябва да действат в синхрон, за да се извлече максимално ефективното действие. Характерните изследвани точки, за които се отнасят графиките на скоростите позволяват да допуснем, че скоростта на кой да е от частните центрове на тежестта лежащ на линията съединяваща два ставни центъра се намира в интервала между стойностите на скоростите на двата съседни ставни центъра, заради интерполирането на стойностите на скоростта в двата съседни центъра. След отскока, спортистът разгъва кинематичната верига на хвърлящата ръка назад и нагоре. Хвърлянето започва от най-високата точка. Синергията на мускулните групи от проксимално към дистално направление осигурява камшикообразното замахване и необходимата скорост на топката при стрелбата.