8.3.3.Едноставни и многоставни мускули

Когато мускулът или неговите сухожилия се прехвърлят само през една става, такъв мускул се обозначава като едноставен. От гледната точка на биомеханиката можем да кажем, че този мускул осъществява функцията си в една кинематична двойка.

Както е известно от курса по анатомия,  в опорно-двигателния апарат има мускули, които свързват повече от две кинематични звена. Такъв мускул осъществява действието се в повече от една става и се нарича многоставен.

            При многоставните мускули движението в една от ставите, над които е разположен влияе върху възможностите  на движение в другата става. Така се пораждат феномен, наречен  мускулна недостатъчност.  Той може да се проявява като пасивна и като активна мускулна недостатъчност.

            При пасивната мускулна недостатъчност многоставните мускули не позволяват пълния обем на антагонистични (противоположни) движения в ставите над които се прехвърлят. Типичен пример за това са мускулите от задната мускулна група на бедрото, които са сгъвачи в колянната  и разгъвачи в тазобедрената става. Когато коляното е в напълно разгънато, сгъването в тазобедрената става е по-малко, отколкото когато коляното се сгъне.  В този случай мускулът не позволява пълния обем на движение чрез своята пасивна резистентност.

Активната мускулна недостатъчност се проявява чрез активната контракция на един многоставен мускул. Силата на неговото съкращение се оказва недостатъчна, за да се извърши пълния обем на движение в ставите на неговото действие. Това се наблюдава когато в една от ставите се извършило максималното по размер движение. Тогава мускулът се скъсил значително и възможността му за по-нататъшно съкращение е минимална. Например сгъвачите на пръстите не могат да осъществят максимална флексия на пръстите, ако преди това е извършена максимална флексия в ставите на китката.