8.2.Биомеханика на свързването между костите

Връзката между костите в човешкото тяло се осъществява по два начина – подвижно и неподвижно. Неподвижното свързване  не позволява движение между костите и се намира на места, където разстояните мужду свързващите се кости не трябва да се променя или тази промяна трябва да бъде минимална. Основна биомеханична задача на този тип свързване е пасивно противодействие на външните или вътрешни сили, въздействащи върху опорно-двигателния апарат.

Подвижното свързване се осъществява чрез стави. Структурите на ставите създават условия за движение  между костите при приложение на сили върху тях.  Тези сили могат да бъдат вътрешни (породени от собственото мускулното съкращение) или външни.

Основните структури на ставата са ставните повърхности, ставният хрущял, ставната капсула и ставните връзки. Всяка от тях има свои биомеханични качества.

 Определящо за движението в ставата е формата на ставните повърхности. Те могат да се оприличат на части от геометрични тела – сфера, елипса, цилиндър. Едната ставна повърхност е изпъкнала, а другата вдлъбната. Съответствието между ставните повърхности се нарича конгруентост.

Ставният хрущял покрива ставните повърхности и от биомеханична гледна точка представлява вискоеластична структура, която поема голяма част от силите на натиск, възникващи между ставните повърхности. Това се дължи от една страна на структурните особености на междуклетъчното вещество на хиалинният хрущял, какъвто в повечето случаи е ставният хрущял, а от друга на способността му да приема част от ставната течност във вътрешността си. Ставният хрущял не само поема силите на натиск, но и благодарение на структурните особености на междуклетъчното вещество спомага за равномерното им разпределение. 

Равномерно разпределение на натиска при наличие на ставен хрущял  и неравномерно разпределение при липсата му

 
                                                  

Друга важна особеност на ставния хрущял е изключително гладката му повърхност, която намалява силите на триене при движението в ставите. Хлъзгането между два ставни хрущяла е съпоставимо с хлъзгането на ледено блокче върху ледена повърхност.

Ставната капсула се залавя по ръбовете на ставните повърхности и  също има биомеханични свойства, които могат да бъдат разгледани в две насоки.

Първата се дължи на външния слой на ставната капсула, изграден от снопове груби колагенни влакна. Известна е изключителната здравина на колагена при противопоставянето му на сили на опън. При движението в ставите възникват сили, които се стремят да отдалечат ставните повърхности една от друг. Именно външният слой на ставаната капсула (наречен влакнест, заради колагенните влакна, които го изграждат)  е една от структурите, която се противопоставя на тези сили и запазва интегритета на ставата.

Втората насока е свързана с функцията на вътрешния слой на ставната капсула – синовиалният. Той отделя в ставата синовиална течност. В състава й има вещества, на които се дължи способността  да намалява слите на триене между ставните хрущяли, покриващи ставните повърхности. Освен това ставната течност образува между ставните повърхонсти фин слой, който също поема част от силите на натиск, възникващи при движение.

Ставните връзки (лигаменти) са структури, които също са изградени от колагенни влакна и се прехвърлят между костите, формиращи ставата. Те осигуряват стабилността на ставата, като се противопоставят на силите предизвикващи нефизиологични движения в ставата. Тъй като това противодействие се осъществява чрез пасивната механична здравина на връзките, то се обозначава с термина „пасивна стабилизация на ставата”. 

От особена важност за биомеханиката на ставите е да бъдат класифицирани движенията, които се извършват в тях. За целта е необходимо да бъдат припомнени, понятия от курса по анатомия.

8.2.1.Оси и равнини на човешкото тяло

За да бъдат определени движенията на човешкото тяло и отделните негови сегменти, те трябва да бъдат отнесени към  пространствените равнини и оси. Пространственото разделяне на човешкото тяло се осъществява спрямо три взаимноперпендикуларни равнини, които отговарят на трите измерения на пространството:

-         сагитална – тя разделя тялото на човек на лява и дясна половина;

-         фронтална – тя разделя човешкото тяло на предна и задна половина;

-         трансверзална – тя разделя тялото на горна  и долна половина;

 

Фиг.  65 Оси и равнини на тялото

1. Вертикална ос; 2. Фронтална равнина; 3. Трансверзална равнина; 4.   Фронтална (напречна) ос; 5. Сагитална (предно-задна) ос; 6. Сагитална равнина

Това разделение се отнася към т.нар. „ анатомично положение на човешкото тяло” – изправен стоеж с горни крайници в отпуснато положение покрай тялото и длани, обърнати напред. При тази позиция центърът на координатната система съвпада с общия център на тежестта (фиг. 65).

За определянето на пространственото разположение на една точка се използва триосна координатна система – осите X,Y и Z. От механиката е известно, че когато на движението на едно твърдо тяло не са наложени никакви ограничения, това тяло може да заема произволно положение в пространството. Тялото се нарича свободно и може да извършва максимално възможните 6 независими движения в пространството - три транслации по всяка една от осите X, Y, Z и три ротации около същите оси. Затова е прието да се казва, че свободното тяло притежава 6 степени на свобода на движение.

            Движенията на ставите се извършват в пространството и за тяхното определяне се използва същтата триизмерна координатна система. Трите взаимноперпендикулярни оси на пространството тук се определят като сагитална (предно – задна), фронтална              (напречна) и вертикална. За класифициране на движенията си представяме, че центърът на тази координатна система  се намира в центъра на ставата и формиращите я кости трябва да се движат около тези мислени оси. Всяка от осите на движение е перпендикулярна на пространствената равнина, в която се извършва движението.

Възможността за движение в ставата около една от трите взаимно перпендикуларни оси на пространството се нарича  „ степен свобода на движение”. Тя   се определя от формата на ставните повърхности. В този смисъл може да си представим, че тези мислен оси „ пробиват” костите, образуващи ставата и те се въртят около тях. По този начин се определят и основните движения на главните сегменти на човешкото тяло.

Движенията, които се извършват около фронталната (напречна) ос, са флексия (сгъване) и екстензия (разгъване). Те се извършват в сагиталната равнина. При флексията ъгълът между костите, формиращи ставата намалява.Обратно при екстензията ъгълът между костите, формиращи ставата се увеличава.

            Движенията, които се извършват около сагиталната (предно-задна ос) са абдукция(отвеждане) и аддукция(привеждане). Те се извършват във фронталната равнина. Абдукцията е движение, отдалечаващо сегмента от срединната линия на тялото, а аддукцията е движение, при което телеснията сегмент се приближава до тази линия.

Движенията, които се извършвата около надлъжната (вертикалната ос) на един телесен сегмент са ротационни движения. Те съществуват в два варианта – вътрешна и външна ротация. При външната ротация предната страна на съответния сегмент се зъвърта навън, при вътрешната ротация – навътре.

За точна оценка на едно движение освен неговия вид е необходимо да се знае и неговият размер. Размерът на движение е количествената оценка на определено движение. Обикновено се измерва в ъглови градуси.

От всичко казано до тук се вижда, че движенията в човешките стави са ротационни като имат шест възможности за движение около трите основни оси. Ротационните движения на няколоко телесни сегмента обаче могат да се комбинират и в резултат един определн сегмент да получи  линейно движение или  транслация.

Когато две кости са свързани помежду си със става, те получават възможността да се движат една спрямо друга. Такова свързване от гледна точчка на биомеханиката се нарича кинематична двойка. Комбинацията от няколко последователно свързани кинематични двойки се нарича  кинематична верига.

Кинематичните вериги съществуват в два варианта – отворени и затворени. При отворена кинематична верига дисталният сегмент - крайникът е свободен. В нея са възможни движения във всяка една става независимо от другите. При затворена кинематична верига дисталният сегмент е фиксиран или среща значително външно съпротивление. При затворените кинематични вериги не са възможни независими движения в ставите, които са включени в тях. Движението в една става винаги поражда движения и в съседните стави.

  Отворена и затворена кинематична верига