F

 
7.2.Работа, мощност и енергия  при ротационно движение

работа A = M . Δ θ [ N . m . rad] M – въртящ момент, Δ θ – ъгъл на завъртане

мощност W = M . Δ θ / t = M . ω [N . m / Sωъглова скорост

ротационна кинетична енергия RKE = ½  I . ω[kg . m2 . (rad/S)2 ] I – инерчен момент

Според аналогията между постъпателно и ротационно движение, формулите за работа, енергия и мощност придобиват вида :

Величини

постъпателно движение

дименсия

ротационно движение

дименсия

работа A

F . d

[N . m]

M . Δ θ

[ N . m . rad]

мощност W

A / t

[N.m / S]

M . ω

[N . m / S]

кинетична енергия

ТКЕ = ½ . m. V2

[kg.(m/S)2]

RKE = ½  I . ω2

[kg . m2 . (rad/S)2 ]

потенциална енергия

PE = m . g . h

[kg . 9.8 . m]

-

-

TE = TKE + PE + RKE

TE – тотална енергия,

TKE – кинетична енергия при постъпателно движение, PEпотенциална енергия

RKE – ротационна кинетична енергия