4.2.Времеви характеристики

Според  Нютон времето няма начало и край. Протича равномерно и еднопосочно. Не зависи от съществуването на нищо друго – наличието на тела, тяхното движение. Общо взето, такова е и нашето усещане за категорията време, без значение дали сме чували за Нютоновия модел на „ абсолютното време” или не.  Времето тече само в една посока – от миналото към бъдещето. Връщането назад не е възможно  (за наше огромно съжаление). Преди да представим времевите характеристики, се налага да кажем няколко думи  за точката, като геометрично понятие. Точката е специфична с това, че няма големина т.е.   няма дължина, няма площ, няма обем и т.н.

 Времевите характеристики определят как движението протича във времето. Те биват

1.           Момент на времето. Представлява точка върху числовата ос на времето. Няма времетраене /точката няма продължителност . Служи за граница между интервалите от време, т.е кога започва и кога завършва даден интервал от време. Момента на времето можем да свържем с характерни моменти на движението – неговото начало, началото или края на отделни фази, края на самото движение.

2.           Интервал от време. Показва ни времетраенето на процесите или явленията. Интервалът представлява разликата между стойностите на два момента и има продължителност. Интервал със стабилна кинематична (динамична) характеристика се нарича фаза. Мерна единица – секунда .

t =   -

3.           Темп. За темп говорим само при цикличните движения. Темпът представлява броят на циклите за единица време броят циклични действия разделен на интервала от време записани като дроб - например (отгоре над дробната черта) броят подскоци изпълнени за интервал 60 секунди (отдолу под дробната черта). Той изгражда основата на съвременния тренировъчен процес и определя неговото развитие в различните етапи. Темпът е съставна част от тактиката при състезания.

N =              n – броя на циклите      N - темп

4.           Ритъм. Съществува и при цикличните, и при ацикличните движения.Ритъмът е съотношение на времетраенето на отделните интервали (фазите на движението), което представлява стойностите на интервалите записани със знак за деление между тях. Той може да бъде постоянен или променлив. Ритъмът е водеща характеристика при техническото изпълнение на сложни в координационно отношение спортни дисциплини съчетани с музикален съпровод. Спортове от такъв характер са художествената гимнастика, спортната гимнастика на земя, фигурно пързаляне, аеробика, спортни танци, синхронно плуване и др.

Темпът и ритъмът могат да бъдат използвани като критерии:

a)       за определяне устойчивостта на спортната техника.

б)       за умението ни да управляваме времевата структура на движението.