4. Кинематични характеристики

Кинематиката е раздел от механиката, който изучава движенията на телата, без да се интересува от причините (силите), които пораждат движението. Различаваме три групи кинематични характеристики: пространствени, времеви и пространствено-времеви (фиг.1).

4.1.Пространствени характеристики

               Местоположение – определя се от координатите и ни показва къде в пространството се намира  тялото, според методите - координатен (използван при правоъгълна декартова координатта система), векторен (използван при полярна координатна система) и естествен (при известна траектория на движение).

Траектория – линия, свързваща последователните местоположения на точките от тялото. Траекторията на тялото може да бъде права линия или крива. В зависимост от траекторията, различаваме праволинейни и криволинейни движения.

                     Траектория

 Път  – разстоянието ΔS, измерено по траекторията, което материалната точка изминава за определен интервал от време Δt . Пътят е положителна скаларна величина. Основна мерна единица за път - метър. Път е дължината на траекторията.

LB-01-F1-03-NA

Определяне на преместването по векторен начин и чрез Питагоровата теорема

Преместване  е най-краткото разстояние (по права линия) между две произволни точки от траекторията. Ако разгледаме преместването между началната и крайната точка, това е крайното преместване и отговаря на спортното постижение при хвърлянията в леката атлетика. (фиг 9). Преместването е вектор. Характеризира се с големина, приложна точка и посока.

 =  -

Равен е   на изменението на радиус-вектора на материалната точка за даден интервал от време Δt, тъй като може да се определи чрез триъгълника съставен от трите вектора. Заради действията с вектори за сумирането им се използва геометрична фигура, чрез която се отчита големината и посоката на съставящите вектори. Ако означим преместването с d, то се определя чрез формулата :

Ако тялото се движи, то винаги ще е изминало някакъв път, но е възможно да няма преместване. Това се случва , когато началната и крайната точка на траекторията съвпаднат. 

При праволинейно движение преместването и пътят съвпадат. Тогава те са равни по големина.

При ротации преместването се изразява, чрез изменението на ъгъла  . Ъгловото преместване

Това са пространствените характеристики, които използваме и в механиката и в биомеханиката. Има пространствени характеристики, за които говорим само в биомеханиката.

Поза – характеризира взаимното разположение на отделните звена на тялото едно спрямо друго.

Ориентация – характеризира разположението на отделните звена на тялото спрямо  околната среда (координатната система) - нагоре с главата, хоризонтално, надолу с главата  и т.н. Местоположението, позата и ориентацията описват положението на тялото в пространството. Изброените характеристики представляват по-голямата част от съществуващите пространствени характеристики.