12.Ползвана литература:

1. Агашин Ф. – „Биомеханика ударних движений”, Москва, „Физкултура и спорт”, 1977 год.

2. Аракчийски Здр., Биомеханика на физическите упражнения, учебни записки, НСА Прес, 2005.

3. Банков Ст., В. Кръстева, Я. Въжаров “ Мануално-мускулно тестуване с основи на кинезиологията и патокинезиологията”, МФ, С., 1991

4. Богданов П.,  Биомеханика на физическите упражнения , „Вулкан”, София, 2006. 

5. Богданов П.,  Св. Иванов, Биомеханика на физическите упражнения, издателство „Медицина и физкултура”, София,1985

6. Воронков И. – „Курс теоретической механики”, Москва, изд.”Физико-математической литератури”, 1962 год.

7. Глазер Р. – „Очерк основ биомеханики”, Москва, „МИР”, 1988 год.

8. Гикова, М., Ива Зарева, Анатомия на човека, Част І „Двигателен апарат, НСА Прес, С., 2006

9. Гълъбов Г., В. Ванков “ Анатомия на човека” , МФ, С., 1986

10. Донской Д., В. Зациорский – „Биомеханика”, Москва, „Физкултура и спорт”, 1979 год

11. Джанколи Д., Физика, Издательство “Мир”, 1989

12. Дорфман Я.Г., История на физиката т.1, издателство “Наука и изкуство”, София,1980

13. Дубровский, В., В. Федорова, Биомеханика, Владос Прес, Москва, 2008

14. Енциклопедичен речник по физика, издателство “Петър Берон”, София, 1994

15. Заячки В., П.Девенски, Х.Каназирски, Физика, изд. “Мартилен”, София, 1993

16. Згуровски Кр. – „Теоретически и приложни аспекти на тактиката в алпийския сноубординг”, София, НСА Прес, 2007 год.

17. Иванов Б.Н.,  Законы физики, Москва, “Высшая школа”,  1986

18. Иванчев Н., С.Петров, Л.Христов, Физика,  изд. “Техника”, София, 1975

19. Каменов Л., О. Тишинов – “Сравнительний биомеханический анализ имитационних и реальних движений в плавании” – сб. “The motion analysis anad evaluation of the condition of the motion system of the sportsmen”, Praha, 1989 г.

20. Каменов Л., О. Тишинов – “Система за анализ на биомеханични параметри”, АС № 47972.

21. Коренберг, В., Основи качественого биомеханического анализа, М., ФС, 1979

22. Миндов, Т., Д. Миндов, Тишинов, Техника на мятане на чук, НСА Прес, С., 2006

23. Панчовски, Д., К. Попов, Теоретична механика, изд. „Техника”, С. 1974

24. Таков Е., П. Тивчев , „Фрактурите”, изд. Венел, София, 1996

25. Тишинов, Н. Йорданов, Ц. Миков – “Стабилограф”, АС № 33600.

26. Уткин, В. Л., Биомеханика физических упрожнений, изд.”Просвещение”, М, 1989

27. Флойд Р., Наръчник по анатомична кинезиология, МФ, София, 2008

28. Хаджиев Н., Ц. Миков, Д. Йорданов – „Биомеханика на гимнастическите упражнения”, София, ИПБ ЕЦНПКФКС, 1978 год.

29. Brodie D., J. Thornhill – “Microcomputing in Sport and Phisical Education”, England , “Leous Books”, 1983.

30. Hamill Joseph, K. Knutzen – “Biomechanical Basis of Human Movement”, USA , “Williams & Wilkins”, 1995.

31. Soderberg G., “Kinesiology – application to pathological motion”, Williams&Willkins, Baltimore, 1997

32. Tishinov O., N. Khadziev, S. Ivanov, N. Yordanov – “Methods for registration and analysis of balance stability” - V international symposium of biomechanical research in sports, Athens, 1987, p.110.