11.Речник

1.     Точка. Геометричен обект, които няма размерност (големина). Точката няма обем, площ, височина,  дължина и т.н.

2.     Права. Права  линия, която е безкрайна.

3.     Отсечка. Сектор от правата, ограничен от две точки. Има конкретна големина.

4.     Вектор.  Насочена отсечка. Има големина и посока.

5.      Лъч.  Права, която  започва от една крайна точка и се простира завинаги в една посока. Бихме могли да кажем, че лъчът е права, която има начало , но в другата посока е безкрайна и тази посока е обозначена със стрелка 

6.     Числова права  /цифрова ос/  - На точките от правата съответства множеството на реалните числа. Върху правата е посочена нулева точка О. Тази точка разделя правата на два лъча – положителен и отрицателен.

7.     Ъгъл. Пространството заключено между два лъча с обща точка

8.     Обобщен ъгъл. Този ъгъл, при който едното рамо е неподвижно, а другото се движи.

9.     Функция. Величина, чиято стойност и промяна зависят по определен начин от стойностите и промените на други на други величини.

10. Аргумент. Независима променлива

                                        Пример за функция и аргумент               y = a.x

          а    –    константа – величина, която не се променя.

          х  –   независима променлива  -  аргумент. Нейните стойности независят от стойностите на    а   и   у

           у  –   зависимата променлива. Нейните стойности се определят от а  и  х.

11. Скаларни величини. Тези които имат само големина.

12. Векторни величини. Тези които освен големина имат направление и посока.